SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS


การลงทะเบียนแบบหน่วยงานองค์กร
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น

1. หลักการ

               ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนแบบหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้การจัดคิวรับบริการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

     1..จังหวัดขอนแก่นกำหนดให้มีโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีนประจำทุกอำเภอ สำหรับหน่วยงาน องค์กรที่ประสงค์ฉีดวัคซีนให้ประสานงานการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลในพื้นที่อำเภอนั้น ๆ  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการใช้บริการ

 1. การฉีดวัคซีนรูปแบบหน่วยงาน องค์กร เป็นการให้บริการฉีดวัคซีน แบบรวมกลุ่มสมาชิกองค์กรหรือพนักงานขององค์กรจะได้รับบริการเป็นกลุ่มเดียวกัน
 2. หน่วยงาน องค์กร มีบทบาทในการประสานงานกับโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีน ดังนี้
   1. หน่วยงาน องค์กร ตัดสินใจเลือกโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีน
   2. ประสานงานแนวทางขั้นตอนการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลหน่วยฉีด ข้อ 1
   3. ประสานงานการลงทะเบียน สมาชิก พนักงาน กับโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีนโดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดโรงพยาบาลนั้นๆ
   4. ประสานงานการจัดคิวฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลหน่วยฉีด
   5. จัดคิวฉีดวัคซีนสมาชิกในหน่วยงาน องค์กร เตรียมพร้อมสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีน
   6. ประสานงานนัดหมายการฉีดวัคซีน
   7. เข้าสู่ขั้นตอนการฉีดวัคซีน
 1. หน่วยงาน องค์กรที่ลงทะเบียนแบบองค์กรผ่านระบบต่างๆที่ดำเนินการก่อนประกาศฉบับนี้ ให้ประสานงานกับโรงพยาบาลหน่วยฉีดเพื่อซักซ้อมแนวทางการฉีดวัคซีนและยืนยันการลงทะเบียน ให้เข้าใจถูกต้องตรงกัน (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)

 

2. การลงทะเบียน (วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป)

          อำเภอเมืองขอนแก่น

  • โรงพยาบาลขอนแก่นให้ลงทะเบียนด้วยระบบออนไลน์ https://portal.kkh.go.th/
  • โรงพยาบาลศรีนครินทร์ รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel ประสานงานกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ในการรับไฟล์-ส่งไฟล์ แจ้งชื่อผู้ประสานงานหน่วยงานองค์กร ได้ที่ https://cutt.ly/BnpJzsF หรือ เบอร์โทร 083-236-0062
  • โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่ 7 รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel เบอร์โทร 063-021-9333
  • โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร์ รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel
  • โรงพยาบาลราชพฤกษ์ รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel เบอร์โทร 088-557-1542

ต่างอำเภอ   โรงพยาบาลประจำอำเภอ รับลงทะเบียนด้วยไฟล์ excel เบอร์โทร

 

 ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ excel

 

การบันทึกในไฟล์ excel

  1. กลุ่มเป้าหมาย  ให้เลือก  5-ประชาชนทั่วไป  เท่านั้น (ทุกคน)
  2. ประเภทกลุ่มเป้าหมาย  501-อายุ 18 ปีขึ้นไป เท่านั้น (ทุกคน)
  3. ที่อยู่ตามที่อยู่อาศัยจริงให้เลือกบันทึกตามลำดับ  >> จังหวัด>> อำเภอ >>  ตำบล  หมู่ ให้เป็นตัวเลข
  4. ชื่อสถานบริการให้กรอก (โรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีนที่องค์กรต้องการไปรับบริการ) บันทึกทุกคน
  5. รหัสสถานบริการ 5 หลัก ให้คลิกเลือก (รหัสโรงพยาบาลหน่วยฉีดวัคซีนที่องค์กรต้องการไปรับบริการ) บันทึกทุกคน
  6. รายละเอียดบุคคล
   • คำนำหน้า ให้คลิกเลือก
   • ชื่อ กรอก  สกุล  กรอก
   • เพศ ให้คลิกเลือก
   • วันเดือนปีเกิด ให้กรอกด้วยตัวเลข  วัน/เดือน/ปี
   • เลขบัตรประชาชน  กรอกให้ถูกต้องตามจริง
   • เบอร์โทรศัพท์มือถือ บันทึกทุกคน
   • ประสงค์รับวัคซีน ให้คลิกเลือก 1-รับ  บันทึกทุกคน

 

3. เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลหน่วยฉีดที่องค์กร หน่วยงาน ต้องประสานงาน

   

 

© 2564. covid-19-situation@kkpho.go.th made with LovedOne