SIDEBAR SKINS

HEADER SKINS


การกระจายผู้ติดเชื้อยืนยัน ระลอก 3 (เฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2564 เป็นต้นมา)

จังหวัดพื้นที่เสี่ยง คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส'
# พื้นที่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่
2-ส.ค.-2564
ผู้ติดเชื้อสะสม
ตั้งแต่ 25-มิ.ย.-2564
1 เมืองขอนแก่น 2 70
2 บ้านฝาง 0 14
3 พระยืน 1 7
4 หนองเรือ 0 6
5 ชุมแพ 0 73
6 สีชมพู 0 111
7 น้ำพอง 0 10
8 อุบลรัตน์ 0 0
9 กระนวน 0 52
10 บ้านไผ่ 0 16
11 เปือยน้อย 6 23
12 พล 0 75
13 แวงใหญ่ 0 12
14 แวงน้อย 0 7
15 หนองสองห้อง 7 100
16 ภูเวียง 5 96
17 มัญจาคีรี 0 2
18 ชนบท 0 49
19 เขาสวนกวาง 0 7
20 ภูผาม่าน 2 29
21 ซำสูง 0 5
22 โคกโพธิ์ไชย 0 7
23 หนองนาคำ 0 6
24 บ้านแฮด 0 14
25 โนนศิลา 2 22
26 เวียงเก่า 0 11
27 ต่างจังหวัด 10 680
รวม 35 1,504

ข้อมูลการเดินทางเข้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564

# พื้นที่ปลายทาง จำนวน (คน)
25 มิ.ย. 2ุ6 มิ.ย. 27 มิ.ย. 28 มิ.ย. 29 มิ.ย. 30 มิ.ย. 1 ก.ค. 2 ก.ค. 3 ก.ค. 4 ก.ค. 5 ก.ค. รวม
1 เมืองขอนแก่น 83 122 93 116 80 139 136 184 156 132 114 2,775
2 บ้านฝาง 0 0 2 4 6 3 0 5 1 1 0 49
3 พระยืน 11 14 21 17 34 25 12 21 27 20 7 592
4 หนองเรือ 17 29 30 27 47 36 55 40 76 28 32 1,105
5 ชุมแพ 38 38 48 46 18 28 29 62 64 64 32 1,065
6 สีชมพู 0 6 1 1 0 1 0 10 0 3 4 49
7 น้ำพอง 18 15 22 43 22 39 51 31 46 30 35 1,161
8 อุบลรัตน์ 1 14 25 38 19 28 32 46 46 17 26 659
9 กระนวน 2 9 4 7 2 4 6 10 9 5 5 120
10 บ้านไผ่ 12 12 32 12 19 20 39 39 38 23 12 816
11 เปือยน้อย 0 0 0 1 5 2 11 8 14 12 5 95
12 พล 16 20 29 20 20 18 30 42 48 24 28 735
13 แวงใหญ่ 9 10 7 16 5 7 4 7 15 14 6 322
14 แวงน้อย 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 65
15 หนองสองห้อง 12 35 31 26 20 28 47 28 53 63 44 1,031
16 ภูเวียง 0 2 1 2 1 1 5 1 3 1 0 26
17 มัญจาคีรี 15 26 47 33 20 26 37 45 47 43 26 1,099
18 ชนบท 5 3 13 6 44 20 17 23 23 34 23 589
19 เขาสวนกวาง 4 15 14 13 20 15 30 14 40 18 18 561
20 ภูผาม่าน 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6
21 ซำสูง 2 2 10 5 5 14 6 18 19 6 14 326
22 โคกโพธิ์ไชย 3 5 13 7 11 9 0 7 3 3 2 164
23 หนองนาคำ 1 3 5 3 11 8 5 3 7 0 0 88
24 บ้านแฮด 0 0 2 0 1 7 8 5 4 4 1 76
25 โนนศิลา 1 4 5 4 8 8 8 1 3 4 7 117
26 เวียงเก่า 2 17 2 11 7 11 8 14 9 2 9 229
รวม 254 401 458 460 425 497 576 664 751 551 450 13,920
ข้อมูลการเดินทางเข้าจังหวัด
© 2564. covid-19-situation@kkpho.go.th made with LovedOne